ท่านท้าวสักกะเทวราชหรือท่านปู่พระอินทร์ ท่านผู้เป็นใหญ่ในเทวโลก

By | November 17, 2013

ท่านท้าวสักกะเทวราชหรือท่านปู่พระอินทร์ ท่านผู้เป็นใหญ่ในเทวโลก

ปู่พระอินทร์

ท่านท้าวสักกะเทวราชหรือท่านปู่พระอินทร์ ท่านผู้เป็นใหญ่ในเทวโลก 

          คนบำเพ็ญธรรมอยู่เหนือชะตากรรม ธรรมะรักษาเจ้าไม่ต้องกลัวภัยอันตราย จงเจริญในธรรมใช้ปัญญาบารมีให้มากบารมีอีก 9 อย่างจะตามมาเองจนครบบารมี 10 ให้อธิษฐาน จิตตั้งตรงนิพพานใกล้ตาย จิตรวมตัวกันก็ถึง อรหัตตผลได้ เมื่อใดมีกาย คือขันธ์ 5 และจิตยึดติดขันธ์ 5 ก็คือ มีกิเลส ตัณหา อุปาทานจะเป็นทุกข์ตลอดกาล โลกกับสรรค์ไม่มีอะไรจริง สวรรค์ต้องเกิด หมดบุญจากสวรรค์ ก็มาเกิดในโลกมนุษย์ ทุกคนจะเกิดต้องผ่าน ท่านท้าวสักกะเทวราชทั้งสิ้น ท่านเป็นหัวหน้าเทพเทวดา 6 ชั้น ท่านสอนว่า เมื่อใดจิตเรายังหลง กายคนเหม็นเน่าทุกวันนี้ จิตก็สกปรกเศร้าหมองไม่ผ่องใส ไม่เป็นประภัสสร เมื่อใดจิตวางเฉย ไปตามกฎของธรรมดาของธรรมชาติ เมื่อนั้นจิตหลุดพ้นแน่นอน
พิจารณา อนัตตา คือ ความพังสลายของร่างกายทุก ๆ สิ่งในโลกเสื่อมสลาย คือ ร่างกายไม่ใช่ของเจ้า เจ้าไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีไม่ใช่ของเจ้า เจ้านั้นคือ จิตประภัสสรมาก่อน ไม่ใช่อันเดียวกับกาย คนละส่วนกัน อย่าเอาไปปะปนกัน มองดูทุกอย่างในโลกไปตามกฎธรรมดา เป็นธรรมชาติ ธรรมะอยู่ในตน เราไม่ต้องไป ไปแสวงหาข้างนอก ข้างนอกเป็นเพียงของ ชั่วครูชั่วคราว สมมุติทั้งสิ้นไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริง ธรรมะแท้จริงคือ จิตที่มายึดติดในรูป+นาม หลงรักร่างกายปลอมนี้ ไม่ยึดติดในรูปกายไม่ยึดในนาม คือ ความคิด ความจำ ความรู้สึกประสาทตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เลิกยึดติดก็เข้าถึง อรหัตตผลทันที
ธรรมะเป็นยาวิเศษ เป็นสิ่งที่รักษาได้สารพัดโรคผู้ใดรักษาไม่หายก็เพียรบอกให้ไปบำเพ็ญธรรม พิจารณาว่ากาย ไม่ใช่ตัวเราจริง เราคือจิต จิตก็ไม่ใช่กาย พุทธานุภาพไม่อาจประมาณได้ อนันตมหาจักรวาลที่กว้างใหญ่มีพระรัตนตรัย นี่แหละ เป็นสิ่งที่คุ้มกันสิ่งใดก็ดี ในมหาจักรวาล ไม่สามารถจะทำลายพระรัตนตรัยได้ พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่คลุมทั่วจักรวาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*