บทบูชาพระรัตนตรัย

By | November 14, 2013

  บทบูชาพระรัตนตรัย          

บูชาพระรัตนตรัย  3

     โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ                          สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม 
สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ                             ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง 
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ                  สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ 
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา                                                   อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ 
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ ฯ                                            อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา , พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) 
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)                สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,สังฆัง นะมามิ (กราบ)

(นำ) หันทะ มะยังพุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส ฯ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 ครั้ง)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ     ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ       สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ        ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ     ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ 
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ     ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ        ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*