อายุไขย ของ นรก – สวรรค์ – พรหม

By | November 13, 2013

อายุไขย ของ (นรก สวรรค์ พรหม) เมื่อเทียบกับโลกมนุษย์

สามโลก

อายุของเหล่าเทวดา 
   
เทวดาที่จะพูดถึงนี้คือ เทวดาที่อยู่ในชั้นกามวจรทั้ง 6 ชั้น ต่อไปนี้ 

  1. สวรรค์ชั้น จาตุมมหาราชิกา มีอายุ 500 ปีสวรรค์ 
  2. สวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ มีอายุ 1,000 ปีสวรรค์ 
  3. สวรรค์ชั้น ยามา มีอายุ 2,000 ปีสวรรค์ 
  4. สวรรค์ชั้น ดุสิต มีอายุ 4,000 ปีสวรรค์ 
  5. สวรรค์ชั้น นิมมานรดี มีอายุ 8,000 ปีสวรรค์ 
  6. สวรรค์ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุ 16,000 ปีสวรรค์

ใน 1 วันสวรรค์ของ สวรรค์แต่ละชั้น มีระยะเวลาเมื่อเทียบกับระยะเวลาในโลกมนุษย์ไม่เท่ากันดังนี้ 

  1. 1 วันของสวรรค์ชั้น จาตุมมหาราชิกา เท่ากับ 50 ปีโลกมนุษย์ 
  2. 1 วันของสวรรค์ชั้น ดาวดึงส์ เท่ากับ 100 ปีโลกมนุษย์ 
  3. 1 วันของสวรรค์ชั้น ยามา เท่ากับ 200 ปีโลกมนุษย์ 
  4. 1 วันของสวรรค์ชั้น ดุสิต เท่ากับ 400 ปีโลกมนุษย์ 
  5. 1 วันของสวรรค์ชั้น นิมมานรดี เท่ากับ 800 ปีโลกมนุษย์ 
  6. 1 วันของสวรรค์ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี เท่ากับ 1,600 ปีโลกมนุษย์

อายุของเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าจะเทียบกับเวลาในมนุษย์จะได้ดังนี้ 

  1. ชั้น จาตุมมหาราชิกา เท่ากับ 9 ล้านปีมนุษย์ (500 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 50ปีมนุษย์ ) 
  2. ชั้น ดาวดึงส์ เท่ากับ 36 ล้านปีมนุษย์ (1,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 100ปีมนุษย์ ) 
  3. ชั้นยามา เท่ากับ 144 ล้านปีมนุษย์ (2,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 200ปีมนุษย์ ) 
  4. ชั้น ดุสิต เท่ากับ 576 ล้านปีมนุษย์ (4,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 400ปีมนุษย์ ) 
  5. ชั้น นิมมานรดี เท่ากับ 2,304 ล้านปีมนุษย์ (8,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 800ปีมนุษย์ ) 
  6. ชั้น ปรนิมมิตวสวัตตี เท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์ (16,000 ปีสวรรค์ * 12 เดือน * 30 วัน * 1,600ปีมนุษย์ )

อายุของพระพรหม รูปฌาน 1 ถึง รูปฌาน 4

รูปฌาน 1 มีอยู่ 3 ชั้น 

พรหมชั้นที่ 1  สมาธิอย่างอ่อน ปาริสัชนาพรหม มีอายุ 1/3     กัป 
พรหมชั้นที่ 2  สมาธิอย่างกลาง ปุโรหิตพรหม มีอายุ 1/2 กัป 
พรหมชั้นที่ 3  สมาธิอย่างสูง มหาพรหม มีอายุ 1 กัป 

รูปฌาน 2 มีอยู่ 3 ชั้น

พรหมชั้นที่ 4  สมาธิอย่างอ่อน ปริตตาภาพรหม มีอายุ 2 กัป 
พรหมชั้นที่ 5  สมาธิอย่างกลาง อัปปมาณภาพรหม มีอายุ 4 กัป 
พรหมชั้นที่ 6  สมาธิอย่างสูง อาภัสสราพรหม มีอายุ 8 กัป 

รูปฌาน 3 มีอยู่ 3 ชั้น

พรหมชั้นที่ 7  สมาธิอย่างอ่อน ปริตตสุภาพรหม มีอายุ 16 กัป 
พรหมชั้นที่ 8  สมาธิยย่างกลาง อัปปมาณสุภาพรหม มีอายุ 32 กัป 
พรหมชั้นที่ 9  สมาธิอย่างสูง สุภกิณหาพรหม มีอายุ 64 กัป 

รูปฌาน 4 มีอยู่ 2 ชั้น

พรหมชั้นที่ 10  เวหัปผลพรหม มีอายุ 500 กัป 
พรหมชั้นที่ 11  อสัญญสัตราพรหม มีอายุ 500 กัป 

สุทธาวาสพรหม มี 5 ชั้น เป็นภพของพระอนาคามี

พรหมชั้นที่ 12   อวิหา มีอายุ 1,000 กัป 
พรหมชั้นที่ 13   อตัปปา มีอายุ 2,000 กัป 
พรหมชั้นที่ 14   สุทัสสา มีอายุ 4,000 กัป 
พรหมชั้นที่ 15   สุทัสสี มีอายุ 8,000 กัป 
พรหมชั้นที่ 16   อกนิฏฐา มีอายุ 16,000 กัป 

อรูปพรหม มี 4 ชั้น

1.อากาสานัญจายตนพรหม มีอายุ 20,000 กัป 
2.วิญญาณัญจายตนพรหม มีอายุ 40,000 กัป 
3.อากิญจัญญายตนพรหม มีอายุ 60,000 กัป 
4.เนวสัญญานาสัญญายตนาพรหม มีอายุ 84,000 กัป

นรกภูมิ

1

สัญชีพนรก

500 ปี

1 วันนรก = 9 ล้านปีมนุษย์

4,500 ล้านปีมนุษย์

2

กาฬปุตตะนรก

1,000 ปี

1 วันนรก = 36 ล้านปีมนุษย์

36,000 ล้านปีมนุษย์

3

สังฆาฏนรก

2,000 ปี

1 วันนรก = 145 ล้านปีมนุษย์

290,000 ล้านปีมนุษย์

4

โรรุวนรก

4,000 ปี

1 วัรก = 234 ล้านปีมนุษย์

936,000 ล้านปีมนุษย์

5

มหาโรรุวนรก

8,000 ปี

1 วันนรก = 9,216 ล้านปีมนุษย์

73,728,000 ล้านปีมนุษย์

6

ตาปะมหานรก

16,000 ปี

1 วันนรก = 184,212 ล้านปีมนุษย์

2,947,392,000 ล้านปีมนุษย์

7

มหาตาปะนรก

1/2 กัป

 ไม่มีการแจ้งไว้

นับไม่ได้ 

8

อเวจีมหานรก

1 กัป

 ไม่มีการแจ้งไว้

นับไม่ได้ 

พิเศษ

โลกันตนรก

ไม่มีอายุ

 เป็นการทำบาปที่พิเศษที่สุด 
(รอจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้น แล้วจึงเกิดแสงเหมือนสายฟ้าแลบหนึ่งครั้ง ถ้าสัตว์โลกันตนรกตนใดเห็นแสงนั้นก็จะได้ไปเกิดขึ้นต่อที่ขุมอเวจีมหานรก
ต่อไป แต่ถ้าสัตว์โลกันตนรกตนใดไม่สามารถเห็นแสงได้ ยังต้องชดใช้
วิบากกรรมอันแสนทรมานนั้นต่อไป)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*